Установка плит покриття

Монтаж плит покриття виконують згідно з рекомендаціями, поданими у [1 - 4].

Технологічні рішення монтажу збірних конструкцій, які наводять на кресленні, мають вміщувати:

розташування монтажних кранів на плані і на розрізі будинку з позначенням вантажопідйомності, виліту і висоти підйому для кожного елементу, що монтується;

напрямку руху кранів, послідовності їх стоянок і установлення елементів з кожної з них;

напрямку подавання конструкцій на монтаж, транспортних потоків; розташування в робочій зоні транспортних засобів або завезених раніше конструкцій;

схеми стропування конструкцій, розташування і кріплення оснащення, яке установлюється на конструкції до її підйому;

схеми установлення конструкцій;

види і розташування монтажних риштувань;

способи тимчасового кріплення і вивірки конструкцій.

Розташування монтажних Установка плит покриття кранів і транспортних засобів показують на планах і розрізах з прив’язкою їх до основних розбивочних осей. На креслення наносять монтажні характеристики кранів для кожного з установлених елементів і показують за схемою, наведеною на рис 4.1.

Монтажна маса конструкції

Висота підйому вантажного гака

Монтажний виліт гака крана

Рисунок 4.1 – Монтажні характеристики крана

5 Вибір і розрахунок потреби у транспортних засобах

У курсовому проекті необхідно передбачити доставку збірних конструкцій на будівельний майданчик автомобільним транспортом. Його застосування нерозривно пов’язано з технологічним процесом. При комплексній механізації монтажу автомобільний транспорт являється ланкою єдиного монтажного процесу.

Для транспортування використовують бортові автомобілі, автопотяги, які складаються з бортових автомобілів (тягачів) і причепів Установка плит покриття (напівпричепів), а також спеціалізовані автопоїзди, балковози, фермовози, панелевози тощо.

Вибір необхідного транспортного засобу відбувається в залежності від схеми доставки конструкцій під монтаж, їх виду, габаритів, маси, розмірів і кількості елементів, що перевозяться.

При цьому можливо використовувати одну з схем доставки збірних конструкцій:

- з розвантаженням конструкцій безпосередньо на місці монтажу (або на приоб’єктному складі);

- на монтажний майданчик з подальшою подачею до робочої зони під монтаж („монтаж з коліс”);

- на причіпних засобах з подальшим монтажем конструкцій („човниковий спосіб”).

Вибір схеми доставки збірних конструкцій вирішується в залежності від прийнятої схеми монтажу і відстані доставки.

При доставці збірних конструкцій з розвантаженням Установка плит покриття їх на складі або на місці монтажу кількість транспортних засобів може бути визначена за формулою

, (5.1)

де P – маса усіх конструкцій, які монтують за зміну, т;

ПЕ – експлуатаційна продуктивність транспортної одиниці в зміну, т/зм;

А – кількість змін роботи на добу;

Т – тривалість монтажних робіт, яка визначається за ЕНіР.

Експлуатаційну продуктивність транспортної одиниці в зміну визначають в залежності від її вантажопідйомності і тривалості циклу транспортування:

, (5.2)

де ТЗМ – тривалість робочої зміни, яка дорівнює 8,2 год;Q – вантажопідйомність транспортної одиниці, т/с;

кВ – коефіцієнт використання транспортної одиниці за вантажопідйомністю

; (5.3)

PK – маса конструкцій, які перевозять за один рейс, т;

кЧ – коефіцієнт використання транспортної одиниці за часом, приймається Установка плит покриття 0,7…1;

t1, t2 – час, який витрачається на завантаження елементів на транспорт за один рейс (приймаємо за ЄНіР) і розвантаження збірних елементів, які доставляють за один рейс, год [12];

S – відстань від заводу виробника до місця розвантаження, км;

VСР – середня швидкість руху транспортної одиниці в обидва кінці, км/год.;

VСР = VН + , (5.4)

де VН і VП – швидкості руху транспортної одиниці відповідно у навантаженому і порожньому стані, км/год.

Для збереження залізобетонних конструкцій в процесі транспортування швидкість руху автотранспортних засобів не повинна перевищувати на дорогах, км/год:

- з асфальтовим покриттям – 35;

- з бетонним покриттям – 30;

- з гравійним покриттям – 22;

- ґрунтових – 10.

При монтажі конструкцій з транспортних засобів Установка плит покриття (метод «з коліс») цикл роботи транспорту погоджують з циклом роботи монтажного крану. В цьому випадку кількість транспортних одиниць визначають за формулою

NT = , (5.5)

де Т' – тривалість транспортного циклу, год.;

tM – тривалість монтажу усіх конструкцій, які привезені за один рейс; визначають як добуток норми часу, витраченого на монтаж однієї конструкції [11], на їх кількість, год.

Тривалість транспортного циклу при монтажі конструкцій з транспортних засобів

Т'= t1 + 2 + tОМ , (5.6)

де tОМ – тривалість монтажу усіх елементів (без урахування одного), які доставлені транспортною одиницею, так як після підйому останнього елементу транспорт звільнюється і може слідувати на завод за наступною партією елементів, год.

При монтажі з причепу «човниковий спосіб доставки Установка плит покриття», коли тягач залишає причеп з конструкціями на монтажній площадці, тривалість циклу при рівних умовах скорочується на величину монтажного циклу і визначається за формулою

Т''= t3 + 2 + t4 , (5.7)

де t3, t4 – час, який витрачається на зміну причепів відповідно на заводі та будівельному майданчику (приймається рівним 10 хвилин).

Підставляючи значення Т', розраховане за формулою (5.6) та Т'', розраховане за формулою (5.7), в формулу (5.5), отримуємо необхідну кількість транспортних одиниць для доставки конструкцій при монтажі «з коліс» або «човниковим способом».

6 Проектування потокового монтажу збірних конструкцій

6.1 Технологічні розрахунки

Для організації монтажу збірних конструкцій будинку потоковим методом увесь процес розбивають на декілька складових (елементарних потоків).

До складу спеціалізованого потоку монтажу конструкцій Установка плит покриття в оптимальному варіанті можуть входити наступні елементарні потоки:

монтаж першого комплекту конструкцій (колони та підкранові балки зовнішнього та внутрішнього рядів, підкроквяні ферми) першим краном;

монтаж другого комплекту конструкцій (кроквяні ферми і плити покриття) другим краном;

улаштування стиків конструкцій першого комплекту (заробка стиків колон, зварювання стиків підкранових балок і заробка стиків підкранових балок);

влаштування стиків конструкцій другого комплекту (заробка швів плит покриття).

Основними параметрами потоку є кількість елементарних потоків n, кількість захваток m, ритм потоку k, крок елементарного потоку k0, тривалість елементарного потоку t ,тривалість спеціалізованого потоку Tn.

Параметри будівельного потоку розраховують у наступній послідовності.

1 В залежності від прийнятих методів і Установка плит покриття схем монтажу визначають кількість елементарних потоків п.

2 Визначають просторову структуру спеціалізованого потоку – кількість захваток т. При цьому необхідно виконати наступні умови

m ≥ n + 1. (6.1)

3 Розраховують ритм, крок потоку, тривалість елементарних і спеціалізованих потоків відповідно до рекомендацій ЕНиР.

Для систематизації та полегшення розрахунків їх доцільно виконувати в табличній формі (табл. 6.1).

При визначенні нормативної трудомісткості необхідно враховувати витрати праці машиністів на керування кранів.

Приймаючи остаточне значення ритму потоку і трудомісткості елементарного потоку, доцільно враховувати можливе їх скорочення за рахунок допустимого перевиконання норм монтажниками і машиністами у межах 110 – 120 % (КВ = 1,1…1,2).

Ритми елементарних потоків по влаштуванню стиків повинні бути ув’язані з монтажем відповідних комплектів конструкцій. Склад ланки Установка плит покриття при цьому призначають за рекомендаціями ЄНіР [11] і в залежності від прийнятих значень трудомісткості і ритмів по захватках. Ритми бажано призначати кратними зміні або половині зміни. Прийнята трудомісткість повинна бути обов’язково кратною ритму потоку. Виконання елементарних потоків з використанням кранів необхідно проектувати в дві зміни, а потоки по влаштуванню стиків – в залежності від прийнятої трудомісткості і складу виконавців, в одну або дві зміни.

Таблиця 6.1 –Таблиця технологічних розрахунків

Номер комплекту Обґрунтування за ЕНиР Назва процесу Од. виміру Норма часу за ЕНиР Номери захваток з рівними обсягами Ланки монтажників
1,2,5,6 3,4
люд-год маш-год Обсяг робіт на захватці Трудомісткість, люд-год Установка плит покриття Машиноємність (ритм), м-год Обсяг робіт на захватці Трудомісткість, люд-год Машиноємність (ритм), м-год Склад Номер
Нормативна Прийнята Нормативна Прийнята Нормативна Прийнята Нормативна Прийнята

Для підрахунку обсягу робіт під час заробки стиків колон і підкранових балок використовують додатки Н і П.


documentaybmgbh.html
documentaybmnlp.html
documentaybmuvx.html
documentaybncgf.html
documentaybnjqn.html
Документ Установка плит покриття