МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница

Анкетування здійснювалося на засадах анонімності, шо сприяло обі'єктивізації дослідження таких іггдикаторів ефективності соціальної інтеграції молоді з особливими потребами:

1) обізнаність із чинним національним законодавством України щодо захисту прав осіб з особливими! потребами;

2) поінформованість щодо обласних цільових соціальних програм, спрямованих на поглиблення соціального захисту людей з функціональними обмеженнями;

3) обізнаність з можливими шляхами покращення стану свого здоров'я, соціальної адаптації, захист)' прав на належні умови життя, навчай працевлаштування за допомогою державнітх органів соціального захисту інвалідів, реабілітаційних установ тощо;

4) забезпечення можливостями, рівними з іншими громадянами, щодо реалізації економічних, соціальних, культурних, політичних і особистих прав;

5) наявність безперешкодного фізичноі'о доступу до об'єетів соціальної інфраструктури МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница;

6) матеріальний добробут;

7) забезпеченість якісним безкоштовним лікуванням і реабілітацією;

8) можливість відвідування реабілітаціїіних центрІЕі;

9) рівень освіченості;

10) можливість покращення матеріального становища за умов повноцінної реалізації права на працю;

11) залученість до трудової діяльності;

12) охопленість кваліфікованою працею;

13) інтенсивність спілкування з оточукічими людьрли;

14) можливість створення власної сім' і" та ведення самостійного способу жиггя тощо.

До того ж в анкеті були запитання на виявлення прагнення молоді продовжувати навчання; факторів, що перешкоджають здобуттю освіти; ставлення до інвалідів оточуючих лю^;eй і наявності безкоштовних спеціаіізованих лікувально-реабілітаційних центрів для молодих людей з особливими потребами.

Для визначення суб'єктивних оцінок, думок і вражень молоді функціональними обмеженнями щодо визначення іистаїнцій, яким МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница, на думку людей з функціонатьними обмеженнями, належить першочергова роль у вирішенні проблем інвалідності та з'ясування можливих шляхів удосконалення державної соціаіьної політики щодо цієї кат(;горії громадян, респондсжтам б запропонований додатковий блок запитань.


Графічно результати анкетування подано у гістофамі 2.3.2.1, де на осі х позначено критерії соціальної інтсфапії у наведеному вище порядку, а на осі у - якісні показники (у відсотках) кожного з визначених критеріїв (низький, середній і високий рівні).За результатами анкетування було виявлено, що рівень обізнаності з чинним національним законодавством України щодо захисту прав молодих осіб з особливими потребами (критерій 1) е надто низьким: 77,9% респондентів взагалі не обізнані МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница з нормативно-правовою базою соціаіьного захисту інвалідів, лише 15,1% опитаних молодих людей з функціональними обмеженнями визнають себе достатньо компетентними у цій сфері, 7,0% - частково обізнані.

Незадовільним залишається і рівень обізнаності цієї категорії громадян із обласними цільовими соціальними програмами, спрямованими на поглиблення соціального захисту людей з функціональними обмеженнями (критерій 2): 68,6% респондентам не відомо про існування таких програм; 22,1% респондентів знайомі зі змістом окремих соціальних профам (зокрема з комплексною програмою щодо поліпшення соціального захисту найбільш вразливих верств населення «Турбола» - 7,0%, обласною Програмою забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового л-а фомадського призначення - 4,7%, профамою «Молодь Сумщини» - 3,5%, обласною комплексною профамою «Бути разом МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница» - 2,3%, профамою соціально-економічного і культурного розвитку області «Сумщина-2010» - 2,3%, обласною цільовою профамою «Соціальна підтримка інвалідів Сумської області на 2003-2008 роки» - 2,3%, профамою «Стратегія подолання бідності» - 1,2%); 9,3% опитаних знають лише про факт існування деяких соціальних програм, сутність яких їм не відома.


Гістограма 2.3.2.1

Ступінь соціальної інтегрованості молоді з особливими потребами


100-

'о.

:~

а

я

О.

а.

и

Е

г

се

иі

X

X

с

а

ЗО

з:

о

'5


Умовні попіачсііня

За результатами дослідження з можливими шляхами покрашання стану здоров'я, соціальної адаптації, захисту прав на належні умови життя, навчання, працевлаштування за допомогою державних органів соціального захисту інвалідів, реабілітаційних та інших установ (критерій 3) ознайомлені лише близько 41,9% респондентів (з них 30,5% цю інформацію отримали від осіб, що мають схожі проблеми, 22,2% - від медичних працівників МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница, 13,9% - від родичів, 11,1% - від соціальних працівників, 8,3% ~ від друзів, знайомих, для 5,6% респондентів основним джерелом отримання інформації були ЗІУІІ, ще для 5,6% - наукова література, а для 2,8 % - Інтернет). Визнають свою необізнаність щодо моиспивих шляхів покращання стану здоров'я, соціатьної адаптації, захисту прав на належні умови життя, навчання, працевлаштування 55,8% опитаних, і лише 2,3% вказують на відсутність потреби у пошуку додаткових .можливостей оптимізації власного становища за дотюмогою державних органів соціального захисту інвалідів, реабілітаційних та інших установ.

Щодо проблеми забезпечення осіб з функціональними обмеженнями можливостями, рівними з іншими громадянами стосовно реалізації власних економічних, соціальних, культурних, політичних і особистих прав (критерій 4), то за результатами анкетування 84,9% респондентів переконані, що люди МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница з особливими потребами не забезпечуються рівними з іншими фомадянами можливостями щодо реалізації прав, передбачених Конституцією України. Лише 4,7% осіб, які взяли участь в анкетуванні, вважають, що інваліди повністю забезпечуються рівними з іншими громадянами правами. Не змогли визначитися з цього питання 10,4% респондентів.

Досить гострою у нашій державі залишається проблема забезпечення безперешкодного фізичного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури (критерій 5). Так, 60,5% опитаних стверджутоть, що безперешкодний фізичний доступ людей з особливими потребами до об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема транспорту та архітектурних споруд, взагалі не забезпечується. На думку 22,1% респондентів, це право задовольняється частково, і лише 17,4% опитаних вважають, що люди з обмеженими фізичними можливостями мають МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница безперешкодний фізичний доступ до об'єктів соціальної інфраструктури.

Як свідчать матеріали дослідження, актуальними для більшості сімей, що мають осіб з інвалідністю, є пигання покращання матеріального становища (критерій 6). Так, 62,8% опитаних зазначили, що реальний рівень їх матеріаіьного статку знаходиться за межею бідності, решта 37,2% респондентів визначили рівень свого матеріального добробуту як середній. При цьому жоден із респондентів не вказав на відсутність матеріальних скрут у своєму житті.

Аналіз результатів відповідей респондентів щодо забезпеченості якісним безкоштовним медичним лікуванням і реабілітацією (критерій 7) виявив, що 4,4% опитаних отримують якісне безкоїитовне медичне лікування та реабілітацію у повному обсязі; потреба у якісному медичному лікуванні та реабілітації 58,5% респондентів задовольняється лише частково; 34,8% опитаних МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница вважають себе абсолютно незабезпеченими якісним медичним лікуванням і реабілітацією; 2,3% респондентів не змогли визначитися з відповіддю.

Розподіл відповідей респондентів за критерієм 8 (можливість відвідування реабілітаційних центрів) вказує на те, що 89,5% опитаних молодих людей з функціональними обмеженнями регулярно відвідують реабілітаційні центри, 4,7% респондентів час від часу користуються послугам реабілітаційних закладів, а 5,8% взагалі не відвідують.

Критичною є оцінка респондентами рівня розгалуженості мере безкоштовних спеціалізованих лікувально-реабілітаційних закладів для моло з особливими потребами; 80,2% опитаних зазначили, що в сучасних умов" функціонує недостатня кількість гюдібних закладів; не відчувають бр лікувально-реабілітаційних закладів лише 14,0% респондентів; інші 5,8% н визначилися з відповіддю.

Щодо показника рівня освіченості молоді з особливими потреба МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница (критерій 9), то зазначимо, що 64,4% опитаних молодих людей функціональними обмеженнями мають лише загальний рівень освічено (35,7% респондентів на момент експерименту здобули неповну середню осв' 28,7% - повну загальну середню освіту); 13,8% молоді з інвалідніс володіють професійним рівнем освіченості (9,2% - мають середню спеціаль 4,6% -- вищу освіту); 21,8% молодих осіб з психофізичними вада залишаються взагалі неосвіченими всупереч рекомендаціям медико-соціаль" експертних комісій.

Згідно з відповідями респондентів, мають бажання продовжити навчання (один із опосередкованих показників рівня соціальної активності досліджуваної соціальної категорії) лише 12,8% молоді з функціональними обмеженнями, натомість 82,6% опитаних інвалідів не прагнуть у майбутньому продовжувати і навчання, а 4,6% не визначилися з відповіддю.

За результатами анкетування перешкоджають здобуттю інвалідами професійно-технічної МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница та вищої осві ти такі фактори; визнання особи нездатною до навчання (65,1%), иезадовшьний стан здоров'я (53,5%), фінансові труднощі (10,5%), брак спеціальних проірам навчання (7,0%), архітектури' бар'єри (3,5%), відсутність бажання здобуття освіти (3,5%), необлаштоваріість навчальних місць (2,3%). Зауважимо, що жоден із респондентів не вказав на факт відсутності перешкод для здобуття освіти. Оскільки респонденти мали можливість обрати кілька варіантів відповідей, загальна сума відповідей у цьому випадку перевищує 100%.

Результати дослідження виявили, що перспективи покращання сво матеріального становища (критерій 10) 36,1% опитуваних пов'язують І повноцінною реалізацією інвалідами права на працю, тоді як 20,9% респондентів лише частково [югоджуються з такою можливістю. Узагалі заперечують повноцінну реалізацію права на працю як засіб покращання МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница матеріального становища інвалідів 25,6% респондентів. Не змогли дати відповідь на це запитання 17,4% респондентів.

За даними опитування, трудовою діяльністю охоатено (критерій 11) близько 87,4% опитаних молодих людей з обмеженими можливостями (проте 92% з них займаються некваліфікованою працею у центрах реабілітації), 6,9% респондентів не зайняті у трудовій сфері, 5,7% опитаних узагалі не відчувають потреби працювати (опосередкований показник рівня соціальної активності). Наведені дані дозволяють визначити питому вагу опитаних молодих людей з особливими потребами, які займаються кваліфікованою професійною діяльністю (критерій 12) в межах 6,9%.

Щодо ставлення сторонніх до людей з особливими потребами (сусідів, перехожих па вулиці, пасажирів у транспорті тощо), то в цілому 53,4% опитаних вказують на його позитивний характер (відповідно: 45,3% відчувають доброзичливе МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница ставлення, 8,1% - співчутливе ставлення), негативного ставлення зазнають 33,7% інвалідів (зокрема, 26,7% респондентів потерпають від принизливого ставлення, 7,0% свідчать про індиферентне ставлення до себе оточуючих). Деяка частина респондентів (9,3%) вказує, що ставлення до них оточуючих людей залежить від конкретної ситуації. Не визначилися з цього питання 3,6% опитаних, зазначивщи, ию ні з ким стороннім не спілкуються, оскільки майже не виходять з дому. Брак позитивного сгавлення представників соціуму до людей з особливими потребами (зафіксований дослідженням), насамперед, пов'язаний із залишками у вітчизняному суспільстві застарілих світоглядних стереотипів сприйняття людей з інвалідністю як функціонально неспроможних здійснювати внесок у розбудову соціуму, а отже, як економічний і соціальний тягар для МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница оточуючих.

Інтенсивність спілкування із оточуючими людьми як незадовільну й таку, що обмежена колом своєї сім'ї або осіб зі схожими проблемами (критерій ІЗ) оцінюють 55,8% респондентів. Час від часу відчувають дефіцит спілкування з оточуючими людьми 24,4% опитаних інвалідів і лише 17,5% відповідей засвідчують наявність налагоджених комунікативних зв'язків із членами соціального оточення. Не змогли визначитися з відповіддю 2,3% опитаних.

Показник рівня самостійності опитуваної групи за резу.пьтатами дослідження також характеризується як незадовільний. За переконаннями 44,2% опитаних батьків, які виховують молодих людей з особливими потребами, їхні діти у майбутньому не зможуть створити власну сім'ю та вести самостійний спосіб жиїтя (критерій 14). Не визначилися однозначно з цього питання МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница 31,4% батьків. Не вбачають потрібним для молоді з інвалідністю вести у майбутньому самостійне життя 18,6% респондентів. Лише 5,8% опитаних переконані, що це стане можливим за реалізації певних умов (отримання освіти і роботи, підвищення матеріального забезпечення, проведення повноцінного курсу лікування, розширення кола спілкування),

На пропозицію визначити основні життєві проблеми молодих людей з' функціональними обмеженнями респонденти відповіли таким чино.м; 53,5% -матеріальна незабезпеченість, 45,3% - брак якісного безкоштовного медичного обслуговування, 23,3% - брак спілкування з однолітками, 15,1% - побутові труднощі, 12,8% - нерозуміння і ворожість оточуючих людей, 10,5% -труднощі працевлаштування, 9,3% - труднощі отримання освіти чи професії, 5,8% - недостатнє забезпечення ліками і технічними засобами компенсації вад (оскільки респонденти мали можливість обирати кілька варіантів відповідей,' загальна сума відповідей МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница перевищує 100%).

На думку переважної більшості респондентів (74,4%), першочергова роль у вирішенні проблем інвалідності належить державним органам соціального забезпечення, 16,3% опитаних вважають, що вирішальну роль у розв'язанні проблем інвалідності відіграють фомадські організації, 5,8% - благодійні структури, 3,5% з опитаних покладаються, перш за все, на власні сили (опосередкований показник рівня соціальної активності).

Ступінь вирішення вищезазначених проблем найближчим часом за допомогою державних механізмів соціального захисту 48,9% ресіюндентів оцінюють як «низький», а 17,4% як «середній». При цьому 33,7% опитаних не дали відповідь на це запитання (ймовірно, зневірившись у можливостях покращення ситуації).

Згідно з оцінками респондентів, удосконаленню системи соціального захисту осіб з функціональними обмеженнями сприятиме впровадження таких заходів:

1) підвищення МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница державної матеріальної допомоги цій категорії населення (25,6%);

2) покращання медичного обслуговування, передусім, забезпечення доступного та якісного лікування й реабілітації (22,1%);

3) підвищення уваги місцевих органів влади до проблем людей з особливими поіребами (15,1%);

4) забезпечення виконання усіх задекларованих вимог чинного законодавства щодо забезпечення рівних можливостей для інвалідів (11,6%);

5) створення розгалуженої мережі центрів медико-соціальної реабілітації (10,5%);

6) надання необхідної освіти та працевлащтування (8,1%);

7) вирішення проблем безперешкодного фізичного доступу людей з особливими потребами до об'єктіи соціальної інфраструктури (4,7%);

8) запровадження регіональних соціальних програм щодо вирішення проблем інвіїлідності (2,3%).

Проведене дослідження констатує, що на сьогодні в Сумському регіоні ступінь інтеграції молоді з інвалідністю в суспільне життя залишається низьким, адіке переважна біл;зшість МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница молодих осіб з функціональними обмеженнями:

- по-перше, іюпри нагальну житгєву необхідність відстоювати свої права не обізнана з чинним законодавством щодо інвалідності;

- по-друге, обмежується зазвичай спілкуванням з членами своєї родини або з особами, що мають схожі проблеми;

- по-третє, є неосвіченою або має лише неповну середню чи загальну середню освіїу;

- по-четверте, недостатньо прагне продовжувати навчання у подальшому і, як наслідок, зайнята переважно некваліфікованою трудовою діяльністю.

Основними життєвими проблемами, з якими стикаються молоді люди з особливими потребами та їхні сім'ї, є:

1) матеріально-фінансова Гіезабезпеченість (зокрема, фінансова скрута, неможливість покращити житлові умови, брак коштів для придбання потрібного харчуваьшя, медпрепаратів МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница, спеціальних технічних засобів компенсації вад, корекції й контролю стану здоров'я, предметів і послуг іадоволення культурних потреб тощо);

2) проблеми, пов'язані із наданням кваліфікованої медичної допомоги, забезпеченням медикс-психологічної корекції та компенсації вад, задоволенням потреб у періодичному контролі (гтану здоров'я, кваліфікованих консультаціях, («доровленні та лікуванні:


3) комплекс проблем морапьио-етичної сфери (самотність, нерозуміння, брак спілкування, зневажливе стаїлення оточення, психічна напруга, | недостатня согііальна активність).

Опосередкоиані показники невисокої соціальної активності молодих інвазідів, а саме: небажання здобувати освіту, відсутність потреЗи у грудовій зайнятості, брак ініціативності у віирішенні своїх проблем, демонструюгіі поширеність стереотипного сприйняття особистістю проблеми власної | інвалідності як, насампе;ред, медичної й економічної (тобто проблеті МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница • задоволення матеріальни>: запитів) і найменшою міронз, як ооціагіьної. У результаті в молещих осіб з ([іункціональними обмеженнями споегерігається: формування стійіаді' установки на не можливість гідної життє;;іяльності без державної допомоги; пе|зеважання споживацьких настроїв; орієнтація на задоволення власни:< потреб, перш за все, зусиллями різних агентів соцігілізації (батьків, родичів, пріедставників громалських організацій тощо).

Тож в умовах чинної норматиішо-правової бази соціального захисту молодих людей з особливими потребами постає нагальна потреба ^ інтенсифікувати такі важліяіві с:кладсЕіі оптимізацїї процесу соціальної інтеграідії | молоді з особлиЕими гютребами, як: надання належної соціальної підтримки щодо отриманн;! освіти і професії, раціонального працевлаштувангія; здійснення медичного та соціаїьто МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница-психологічного супроводу всього реабілітаційного процесу; підвищення рівня соціальної активності молодих | інвалідів. І Питання і зандання для самоперевірки та контролю засвоєних знань

1. Розкрити зміст понять «інте;гр щія:» та «соціальна інтеграція».

2. Визначити ключові проблеми-індикатори ефективності інтеграції | молоді з особливими потребами в согцум.

3. Охарактеризувати якісні поі:а;іники критеріїв соціальної інтеграції, які, на Вашу думку, тершочергово вказують на низький ступінь інтеграції молодих * осіб з функціонаїьними обме)ісеннями ,]о соціаіьного середовища. *

4. Дослідгги взаємозв'язок між опосередкованими показникаїми соціальної активгюсті молодих інвалідів і рівнем їхніюї інтефаг(ії в суспільнеЛ життя. ■

5. Охарактеризувати основні життєві проблеми, з якими стикаються ■ молоді люди з особливими потребами МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница та їхні сім'ї. ■


2.4. Перспективні шляхи оптимізації державної соціальної політики у галузі соціального захисту інвалідів

Інвалідність є одним із найвагоміших показників соціального і'л;благополуччя суспільства. Вона відображає рівень його соціальної зрілості, економічного добробуту, моральної поіноцінносггі та характеризує порушення зв'язків між інвалідом і соціумом. Ураховуючи той факт, шо проблеми людей з особливими потребами зачіпають не луше їх особисті інтереси, але й певною мірою стосуються їхніх сімей, близького оточення, залежать від заіипьного рівня життя гаселення й інших соціальних чинників, можна констатувати, що врфішення проблем соціального захисту інвапідів знаходиться у загальнодержавній, а не у вузькій відомчій площині й багато у чому визначає сс'ціальну МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница політику держави.

У ціло(/іу державна соціальна поііітика у галузі соціального захисту людей з особ.іивими потребами потребує вдосконалення у декількох аспеїстах, зокрема у правовому, статистичному, змістовному, соніал&н з-середовищному, суспільно-ідеологічному, інноваційному, меігодичном у, кадровому, організаційіюму та виробничо-економічному.

Правовий аспект полягає в удос:коналенні системи правового захисту інвалідів, нацанні надійних гарантій соціального захисту цій категорії громадян, зокрема, у законодавчому вирішенні таких питаніз:

1) приведення української норма-иино-правової бази у відповідність до .\ііжнародних стандартів прав інваїідІЕ: (наприклад, вирішення питання про ііріиєднання України до Флорентійсьісої угоди щодо вв<^зeння матеріалів освітнього, наукового і культурного характеру та до протоколу МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница до неї) [21, с. 34];

2) закріплення принципу рівних прав інвалідів і неінвалідів;

3) заборона дискримінації людинр: через інвалі.цність;

4) збільшення розмірів державної фінансової допомоги ініїалідам [19, с. 16];

5) розроблення чіткої системи механізмів ізиконания норм чинного законодавства щодо дотримання соціаіьно-економічних прав людей з інвалідністю та підвищення рівня їх соціально-побутового і медичного забезпечення;

6) створення правової основи аля реалізації принципів безбар'єрної

[ірхітектури в Україні.

2СЗ

Також для розв'язання проблема вдоскон;алення нормативно" законодавчого забезпечення прав людей з особливими потребами доцільно організувати при всіх реабілітаційних установах відповідного профілю, громадських організаціях інвалідів Наглядові ради, які б займалися динамічним лобіюванням необхідних законопроектів щодо захисту прав осіб з функціональними МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница обмеженнями в органах законодавчої та виконавчої влади [23, с. 119]. Також необхідно створют відкриту структуровану базу даних чинних законодавчих актів щодо осіб з функціонгшьними обмеженнями для загального користування [23, с. 118].

Статистичний аспект передбачає формування достовірної державної статистичної бази даних щодо структури інвалідності за нозологіями з акцентом на відображенні потреб ринку праці, інтересів, здібностей можливостей людей з інвалідгіістю що/ю навчання та працевлаїло'вання. Поки що, за чинною методикою обліку, прийнятою у державній статистиці, важко навіть визначити дійсну чисельність людей з інвалідністіє) в Україні. Більпіість фахівців вважає, що офіційні дані суттєво занижені, отже, потребують негайного перегляду [26, с. 33].

На часі створення нової, «прозорої МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница» статистичної системи обліку, яка концептуально вибудовувалася, насамперед, на принципі інтегрованого підходу до вирішення питань фізичноі^о, психічного, духовного ]розвитку цієї категорії осіб, ефективного втілення інтеграційних процесів у суспільство. Гака система повинна відображати відповідну диференціацію даних за:

♦ віком;

♦ етіологією захворювання;

♦ ступенем ураження основних функціональних систем організму;

♦ особливостями медико-соціальної допомоги (супроівід, патронаж,

опіка);

♦ потребою в допоміжних технічних пристосуваннях і засобах реабілітації;

♦ рекомендованими типами наьчатьних закладів: спеціальні (інтернатного типу системи спеціальної педагогіки); спеціішізовані (системи соціального забезгіе'чіення); масові (інтегрованого типу; звичайні); навча.іьно-реабілітаційні центри тощо;

♦ потребами і можливостями здобуття освітньо-професійного рівня (від кваліфікованого робітника до магістра);

♦ потребами у переквалі4>ікації МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница;

♦ рівнем і характером зайнятості (повний робочий день, неповний робочий день, праця в домашніх умовах, індивідуально-трудова діяльність);

♦ потребами сервісного обслуговування (транспорт, дрібний ремонт" обладнання, прокат, обмін технічних засобів).

Окрім того, до системи об.ііку доцільно додати дані про:

♦ рівень матеріально-технічного забезпечення навчальних і навчально-реабілітаційних закладів;

♦ науково-методичне забезпечення освітньо-реабілітаційного процесу;

♦ забезпечення закладів фахівцями-реабілітологами, корекційними педагогами, психологами, соціальними працівниками;

♦ забезпеченість і рівень освітньо-професійної підготовки кадрів [96, с. 18]. Обробивши цю інформаціро, можна буде з'ясувати реаггьне становище

інвалідів в Україні, виявити проблеми і слабкі місця в системі соцігитьного захисту; на основі системного підходу підвищити дієвість і МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница мобільність реагування держави на потреби і запити людей з особливостями психофізичного розвитку; ефективно і збалансовано спрямовувати фінансові потоки на забезпечення всіх напрямів соціальної реабілітації й інтеїрації інвалідів. І головне, розробка такого статисл-ичного обліку слугуватиме підґрунтям для створе!ння цілісної системи соціальної реабілітації та інтеграції у суспільство цієї категорії громадян [96, с. 18].

Основними напрямами удосконаленням змістовного аспекту державної соціальної політики в галузі гоціального захисту людей з особливими потребами є розробка й реалізація відповідних державних заходів щодо застосування т праістиці комплексного підходу до соціальної реабілітації інвалідів з метою забезпечення відносно незаггежної життєдіяльності осіб з психофізичними розладами та повноцінної інтеїрації цієї категорії громадян МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница у спільноту.

Соцішімю-середовищний аспект поєднує вирішення питань, пов'язаних із відновленням або встановленням зв'язків інваліда з оточуючим середовищем (інформаційне середовище, риноїс праці, трудовий колектив та інші соціальні групи) за рахунок формування такого соціізльного середовища (у фізичному та психологічному Сїнсі), яке б виконувало реабілітаційну функцік' й одночасно сприяло б розвитку реабілітаційного потенціалу особи з функціональним обмеженнями. Реалізація принципу тотальної доступності сприятиіле подоланню інвалідами фізичних і психологічних перешкод на шляху здобутгя освіти, професійної підготовки, культ^фного розвитку тошо. Для визначення переліку об'єктів соціальної інфраструктури, шо мають бути пристосовані до потреб інвалідів, у кожггому населеному пункті необхідно створити п|:)и МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница виконкомах місцевої в.гади відпоіідні комісії з числа архітекторів, співробітників системи Мінпраці та лредставників громадських організацій інвалідів [83, с. 33].

Суспільно-ідеологічний аспект визначає зміст практичної діяльності державних і громадських інститутів, напрями формування державної політики сприяння ефективній інтеграції людей з особливими потребами у суспі.льї-іе життя. У сучасни): умовах постає нагіїльна необхідність:

1) відмовитися від пануючого логляду на інвалідність, як показника здоров'я нації, а сприймати його як пог^азник ефективності соціальної політики й усвідомлювати, що вирігпення проблеми інвалідності монсливе лише за умови налагодженого взаєілозв'язку між інвалідом і суспільством [94, с. 15];

2) розробляти і реалізовувати національні, галузеві й організації^ні стратегії боротьби МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница зі стигмати:шцією і дискримінацією щодо осіб з інваліднісі'Ю (тобто зняття «стигми», тавра суспшьного відторгнення лгодини з обмеясеними фізичними можливостями як «дефектної» або «меншовартісггої») [41, с. 83];

3) стимулювати розвиток прсгресивьюї громадської думки щодо формування у суспільстві позитивного і гуманного ставлення до ігієї категорії молоді, їх сімей (створення подібної системи досягається завдяки реалізації таки.х напрямів діяльності, як організаідія ін([)ормаційних кампаній з проблізм інвалідності, проведення конференцій, благодійних радіо- і телемарафонів, висвітлення проблеми у мас-медіа, реалізація волотерських програм «Молодг. ~ інвалідам», «Разом з вами» й ін.) [100, с. 240];

4) громадським організаціям інвалідів. Міністерству охорони здюров'я необхідно розроб ГТІГІ і включити до МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница шкльноіо курсу валеології інформацію, яка б сприяла гуманізації ставлення до осіб з психофізичними розладами [23, с. 120],

Сутність удосконалення інновоційного аспекту соціагнного захисту полягає, по-перше, у впровадясенні сучасігих технології та новітніх фоом соціальної реабілітації людей з особливими потребами, по-друге, у впровадженні заходів щодо усунення розриву між науково-дослідницькою за практичною діяльністю; по-третє, у надг.нні підтршмки національним стратегіям наукових доспіджень, що спрямовані на виявлення, розробку і впровадження найефективніших методів роботи у цій сфері [43, с. 94].

Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaybgodd.html
documentaybgvnl.html
documentaybhcxt.html
documentaybhkib.html
documentaybhrsj.html
Документ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. A.C. МАКАРЕНКА 15 страница